Rozliczenie podatku z Holandii w Polsce

Kto rozlicza dochody holenderskie w Polsce?

Obowiązek rozliczenia podatku z Holandii w Polsce, spoczywa na osobach, które w rozliczanym roku podatkowym, posiadały polską rezydenturę podatkową. Według polskiego prawa podatkowego, istnieją 2 przesłanki, by zostać uznanym za polskiego rezydenta podatkowego. Pierwsze kryterium to liczba dni i wynosi ona 183 dni w roku podatkowym. Nie muszą być one spędzone w Polsce łącznie – liczy się suma tych dni w całym roku podatkowym. Druga przesłanka, mówi o posiadaniu w Polsce tzw. ośrodka interesów życiowych, na który składa się centrum interesów osobistych (rodzina, przyjaciele), oraz centrum interesów gospodarczych- np. prowadzona działalność gospodarcza. Spełnienie przynajmniej jednego z wyżej wymienionych kryteriów, skutkuje uznaniem nas za polskiego rezydenta podatkowego.

W związku z powyższym, osoba uzyskująca dochody w NL, jeżeli jest polskim rezydentem podatkowym, powinna złożyć deklarację podatkową w Polsce.

Zasady rozliczeń z Holandii w Polsce

Wynagrodzenia pochodzące z Holandii, rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji, polski rezydent podatkowy, obniża podatek obliczony w Polsce od całości swoich wynagrodzeń, o kwotę podatku zapłaconego w Holandii. Odliczenie podatku zagranicznego nie jest jednak pełne, lecz jedynie proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce i Holandii. Oznacza to, że zarobki uzyskiwane w Holandii muszą zostać doliczone do krajowych zarobków podatnika i opodatkowane w Polsce. Jeżeli podatnik nie posiada żadnych, dodatkowych zarobków z Polski to i tak zobowiązany jest do rozliczenia podatku z Holandii w Polsce i złożenia deklaracji podatkowej, przed polskim urzędem skarbowym.